Ông Nguyễn Đức Quang Đảm Nhiệm Vị Trí Chủ Tịch HĐQT Sao Bắc Đầu Nhiệm Kỳ 2022-2027
Ngày 16/7/2022, Công ty Cổ phần công nghệ Sao Bắc Đẩu tổ chức Đại hội đồng Cổ đông năm 2022. Đại hội đã bầu ra Hội đồng quản trị (HĐQT) nhiệm kỳ 2022 – 2027 gồm 7 thành viên và Ban kiểm soát gồm 3 thành viên, trong đó Ông Nguyễn Đức Quang giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT.

Ông Nguyễn Đức Quang là một trong những thành viên sáng lập Sao Bắc Đẩu từ năm 1996, góp phần xây dựng tầm nhìn, tổ chức hoạt động và chiến lược kinh doanh cho Công ty từ những ngày đầu thành lập. Từ năm 2000 – 2007, ông từng giữ chức vụ Tổng Giám đốc Sao Bắc Đẩu, Năm 2007 - 2019 giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT. Có nhiều đóng góp lớn vào sự tăng trưởng mạnh mẽ của Sao Bắc Đẩu trong giai đoạn này

Tại Đại hội, Ông Quang đại điện cho HĐQT đặt ra các định hương chiến lược cho nhiệm kỳ mới 2022 – 2027:

  1. Phát triển kinh doanh và quản trị hoạt động kinh doanh: Giữ vững và củng cố thị phần hiện có của Công ty về dịch vụ CNTT, chuyển hướng phát triển kinh doanh sang các lĩnh vực dịch vụ có hàm lượng công nghệ cao theo xu hướng lớn (megatrends) của thế giới
  2. Về Quản trị tài chính và quản trị rủi ro: Xây dựng hệ thống giám sát thường xuyên theo chuẩn mực quốc tế để đảm bảo giảm thiểu tối đa các rủi ro trong tài chính và quản trị. Đảm bảo mục tiêu tăng năng lực tài chính cho Sao Bắc Đẩu và kế hoạch sau 5 năm vốn Điều lệ của Công ty ở mức 200-250 tỷ.
  3. Xác định rõ lại mô hình kinh doanh các CTTV: Xây dựng theo hướng phát triển các sản phẩm – giải pháp bảo đảm đáp ứng nhu cầu thị trường và dựa trên thế mạnh của mỗi CTTV.
  4. Xây dựng nhân lực: Có kế hoạch phát triển, thu hút, bồi dưỡng nhân lực trẻ kế thừa, nhiệt tình, chính trực, phù hợp với văn hoá doanh nghiệp.
  5. Về Đầu tư cho KHCN: Cam kết tiếp tục tạo quỹ và nguồn chi phí cho các hoạt động nghiên cứu công nghệ cao.

THEO SAO BẮC ĐẨU

Tin mới
Thiết kế & tài trợ bởi VNPT