Tôn chỉ, mục đích

Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ công nghệ thông tin Việt Nam -VINASA là tổ chức xã hội - nghề nghiệp đại diện cho các doanh nghiệp, các tổ chức hoạt động trong ngành công nghiệp phần mềm và dịch vụ công nghệ thông tin (CNTT) Việt Nam. 

Mục đích của Hiệp hội là tăng cường sự hợp tác, hỗ trợ lẫn nhau giữa các hội viên, bảo vệ các quyền lợi hợp pháp của hội viên, thúc đẩy sự phát triển của ngành công nghiệp phần mềm, dịch vụ CNTT Việt Nam và góp phần thực hiện đưa Việt Nam sớm trở thành nước mạnh về CNTT.

HIỆP HỘI PHẦN MỀM VÀ DỊCH VỤ CNTT VIỆT NAM

Tin mới
Thiết kế & tài trợ bởi VNPT